UPRAVNO VIJEĆE Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zagreb ima pet (5) članova i čine ga: PREDSTAVNICI OSNIVAČA Goran Pristaš, predsjednik,...