NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZAGREB (22.3.2024.)

Novosti 22.03.2024.

KLASA: 112-01/24-01/0003

UR. BROJ: 251-263-08-00/1-24-0001

Zagreb, 20.3.2024.

Na temelju članka 38. stavka 1. i članka 40.  Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 30. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zagreb dana  22. ožujka 2024. godine raspisuje

NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZAGREB

 

Ravnatelj/ica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (dalje u tekstu: Učilište) se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Za ravnatelja/icu može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij;

- znanje jednog stranog jezika;

- koja ima pet godina radnog iskustva na poslovima koji su u vezi s temeljnim djelatnostima Učilišta;

- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

- protiv koje se ne vodi kazneni postupak što se dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ili sustavom e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave

Ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidat/kinja je dužan/na dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju, u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

životopis;
dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske;
dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika indeksa o završenom kolegiju stranog jezika iz koje je vidljiv identitet kandidata/kinje, diploma odnosno druga isprava o završenom studiju stranog jezika, uvjerenje odnosno potvrda ili druga isprava škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju poznavanja stranog jezika)
dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o vremenu i vrsti posla koji je kandidat obavljao;
uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine 144/21), ne starije od dana objave natječaja
sažeti razvojni plan s aktivnostima i ciljevima
 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravodobne, nepotpune i vlastoručno nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, odnosno prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku  48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN  33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti i dokaz/e o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,  pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dužan/na je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, sporazum i sl.)

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu. Dokazom o invaliditetu  smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. gore navedenog Zakona.

Rok za podnošenje pisanih prijava na natječaj je petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Učilišta.

Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinja iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Učilište će zatražiti, uz prethodnu suglasnost kandidata, potvrdu iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave iz koje proizlazi kako kandidat zadovoljava pretpostavke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama a u vezi s člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 68

10 000 ZAGREB

uz naznaku: „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb“.

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti obaviješteni u roku ne duljem od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama Učilišta sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22).

Osoba imenovana ravnateljem/icom sklapa sa Učilištem ugovor o radu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Pristaš