NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZAGREB (22.9.2023.)

Novosti 22.09.2023.

KLASA: 112-01/23-03/0011

UR.BROJ: 251-263-08-00/1-23-0005

Zagreb, 20.9.2023.

 

Na temelju članka 38. st. 1. i čl. 40.  Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) te čl. 30. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zagreb dana 22. rujna 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZAGREB

 

Ravnatelj/ica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (dalje u tekstu: Učilište) se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

UVJETI

- koje imaju završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij;

- koje imaju znanje jednog stranog jezika;

- koje imaju pet godina radnog iskustva na poslovima koji su u vezi s temeljnim djelatnostima Učilišta;

- koje se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

- protiv kojih se ne vodi kazneni postupak što se dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ili sustavom e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidat/kinja je dužan/na dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju, u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- životopis;
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske;
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
- dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju poznavanja stranog jezika)
- dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o vremenu i vrsti posla koji je kandidat obavljao;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine 144/21), ne starije od dana objave natječaja
- sažeti razvojni plan s aktivnostima i ciljevima
 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravodobne, nepotpune i vlastoručno nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, odnosno prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), čl. 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN  33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti i dokaz/e o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,  pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dužan/na je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, sporazum i sl.)

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu. Dokazom o invaliditetu  smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz čl. 13. gore navedenog Zakona.

Rok za podnošenje pisanih prijava na natječaj je petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Učilišta.

Svi zaprimljeni osobni podaci kandidata/kinja iz natječajne dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidat/kinja podnošenjem prijave na natječaj pristaje na navedeno, sve u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679.

Izvještaj o programskoj i financijskoj realizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zagreb može se vidjeti na poveznici: http://www2.pou.hr/PristupInformacijama/Izvje%C5%A1taj%20o%20programskoj%20i%20financijskoj%20realizaciji%20POUZ-a%20za%202022.%20godinu.pdf

 

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 68

10 000 ZAGREB

uz naznaku: „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb“.

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti obaviješteni u roku ne duljem od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Osoba imenovana ravnateljem/icom sklapa sa Učilištem ugovor o radu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Pristaš