Ukusne vještine Tasty Competencies

EU projekti
Status: Provedeno

Lokacija projekta

Gradovi Zagreb i Zadar

Trajanje projekta

23.10.2010.–22.10.2011.

Nositelj projekta

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Partneri

Pučko otvoreno učilište Zadar

Davatelj financijske potpore

Europska komisija IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala

Ciljevi projekta

Detaljniji opis projekta

Prema podacima područnih službi HZZ-a u Zagrebu i Zadarskoj županiji, najviše
novoprijavljenih osoba spada u djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja
hrane. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u Strategiji razvoja sustava strukovnog
obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2008.–2013., postavlja za cilj redefiniranje cjelokupnog
odgojno-obrazovnog sustava i nužno osuvremenjavanje sustava strukovnog odgoja,
obrazovanja i osposobljavanja. Strukovno obrazovanje odraslih je nezamjenjivo u
akumuliranju ljudskogkapitala kao preduvjeta postizanja ekonomskog rasta, smanjenja
nezaposlenosti i ravnomjernijeg regionalnog razvoja. U turizmu je prepoznata šansa za
razvijanje novih usluga i ponude uz odgovarajuću izgradnju novih kompetencija.
Nacionalna kuhinja (u ovom slučaju slastice) uključuje doživljaj, oslikava nacionalnu
tradiciju i identitet te omogućuje gastronomske užitke. Proizvod zdravstvenog turizma
uključuje komponente zdravlja i wellness-a – odnosi se na usluge koje klijentima
omogućavaju zadržavanje postojećeg dobrog zdravlja i kvalitete života.

Osnovni cilj projekta

Osnovni cilj je doprinos razvoju djelotvornog sustava obrazovanja i osposobljavanja
odraslih koji bi odgovarao potrebama tržišta rada u Zadarskoj županiji te Gradu Zagrebu i
susjednim županijama. Ova modernizacija osigurat će polaznicima opremljenost ključnim
kompetencijama i strukovnim kompetencijama potrebnim za zapošljavanje i nastavak
sudjelovanja u cjeloživotnom učenju.

Modernizacija će se provesti izradom novih kratkih programa osposobljavanja i
usavršavanja za wellness gourmet, te program usavršavanja za zanimanje slastičar-
specijalist izrade nacionalnih slastica.

Specifični ciljevi projekta
1. Izrada i provođenje novih strukovnih programa wellness gourmet i slastičar-
specijalist nacionalnih slastica, kojima će se povećati zapošljivost 25, odnosno 20
osoba.
2. Stjecanje novih strukovnih i ključnih kompetencija u moderniziranim programima
na suvremenoj opremi u Zagrebu i Zadru.
3. Povezivanje osposobljavanja, usavršavanja s ostalim dijelovima obrazovnog
sustava i povezivanje s tržištem rada izgradnjom obrazovnih modula.
4. Izgradnja obrazovnog sustava koji povezuje srednjoškolsko obrazovanje i
programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja primjernom obrazovnih
modula. Obrazovni moduli kao programski odgovor na zahtjeve tržišta rada.

Programske sastavnice
- Doprinos razvoju djelotvornog sustava obrazovanja i osposobljavanja odraslih koji
bi odgovarao potrebama tržišta rada u Zadarskoj županiji, te Gradu Zagrebu i
susjednim županijama.
- Operativna izrada i provođenje novih strukovnih programa wellness
gourmet i slastičar-specijalist nacionalnih slastica.
- Stjecanje novih strukovnih i ključnih kompetencija u moderniziranim
programima suvremenom opremom u Zagrebu i Zadru.
- Povezivanje osposobljavanja, usavršavanja s ostalim dijelovima obrazovnog
sustava i povezivanje s tržištem rada.

Rezultati

Očekivani rezultati

1. Za polaznike
- stečena nova strukovna znanja za 45 polaznika (25 za wellness i 20 za
slastičara), što će unaprijediti kvalitetu strukovnog obrazovanja odraslih i
povećati zapošljivost polaznika. Usvajanje strukovnih znanja iz
ugostiteljstva s posebnim upoznavanjem hrvatskih nacionalnih slastica i
uklapanjem nacionalne ponude u wellnes.
- unutar ukupnog broja polaznika 5 polaznika bit će osobe s invaliditetom
(pretežno s oštećenim sluhom)
- usvojene vještine uz korištenja nove i prilagođene opreme.
- opremljeni strukovni kabineti za provođenje praktične nastave za
programe iz slastičarstva i wellness-a.
- usvojena nova znanja i nove praktične vještine potrebne za rad u
specifičnim sredinama

2. Za nastavnike
- usvojena znanja i vještine kod izrade novih kratkih programa strukovnog
osposobljavanja i usavršavanja
- osposobljeni za rad s novom opremom.
- usvojena znanja i vještine rada u specifičnom strukovnom obrazovanju i
osposobljavanju na seminarima, praktičnom radu i na projektnoj nastavi.
- osnažena suradnička mreža za strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
odraslih u strukovnom obrazovanju odraslih – zanimanja obrazovnog
sektora turizam i ugostiteljstvo.

3. Za poslodavce
- upoznati s novim obrazovnim programima kojima mogu unaprijediti svoju
turističku ponudu. Stvoreni osobni kontakti i trajna veza (zajednički
sastanci, projekti i osobni kontakti) s nastavnicima iz strukovnih škola za
daljnju suradnju.
- osnažena suradnja poduzetnika i managera sa školama, Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje. Međusobno upoznavanje mogućnosti i potreba
te izrada prijedloga za kvalitetnije uključivanje polaznika u svijet rada.

4. Za krajnje korisnike
- kvalitetniji programi osposobljavanja i usavršavanja koji koriste modularni
pristup. Njime se osigurava lakša prilagodba programa za buduće korisnike,
koji će stjecati potrebne kompetencije za tržište rada. Budućim polaznicima
osigurava se zadovoljstvo i veća zapošljivost, tj. veća osobna i društvena
korist.
- opremljeni kabineti privući će nove polaznike i motivirati poslodavce da
školuju svoje radnike u primjereno opremljenim prostorima. Aktualni
programi i nova oprema važan su argument za atraktivnost programa
obrazovanja odraslih.
- promocija projekta također će rezultirati osvješćivanjem javnosti za
svrhovitost projekata s ovakvim ili sličnim ciljevima. Uspješnost cijelog
projekta i ove aktivnosti može pomoći u daljnjem osuvremenjivanju
osposobljavanja i usavršavanja odraslih.
- ishodi projekta mogu se koristiti u drugim ustanovama za obrazovanje
odraslih i strukovnim školama, te u sljedećim generacijama polaznika
sličnih programa. Način izrade i struktura programa osposobljavanja
koristit će se u budućim projektima i programima obrazovanja odraslih.

Aktivnosti

Programske aktivnosti
1. Izrada programa osposobljavanja i usavršavanja wellness gourmet
2. Izrada programa usavršavanja slastičar-specijalist nacionalnih slastica
3. Izgradnja obrazovnih modula koji povezuju srednjoškolsko obrazovanje,
osposobljavanje i usavršavanje (izrada nastavnih pisama)
4. Studijski posjet i prijenos vanjskih iskustava u domaću ponudu
5. Informativni seminari za poslodavce i posrednike u zapošljavanju
6. Promicanje ponuđenih kratkih programa, ustanova za obrazovanje odraslih i
regionalne mreže
7. Izrada nastavnih pisama
8. Provođenje programa osposobljavanja wellness gourmet
9. Provođenje programa usavršavanja wellness gourmet manager
10. Provođenje programa usavršavanja slastičar-specijalist nacionalnih slastica
11. Upravljanje projektom

U pripremi i provedbi projektnih aktivnosti sudjelovali su zaposlenici Odjela za srednju
školu (Vedran Habel) i Odjela za cjeloživotno učenje, razvoj i EU projekte (Tihomir Žiljak)
Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.