RCK Karlovac "Karijera i Ja"

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.03.3.1.04.0007

Lokacija projekta

Karlovačka, Ličko-senjska i Primorsko-goranska županija

Trajanje projekta

26.2.2020.-27.12.2023.

Nositelj projekta

Tehnička škola Karlovac

Partneri

Strukovne škole Tehnička škola Karlovac, Strukovna škola Gospić, Obrtničko tehnička škola Ogulin, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Srednja škola Slunj Javni sektor Karlovačka županija, Hrvatska gospodarska komora, HZZ (Karlovac) Akademska i znanstvena zajednica Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu Obrazovanje odraslih Pučko otvoreno učilište Zagreb, Praxis – učilište za praktična znanja Civilni sektor Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Udruga učeničkih domova Republike Hrvatske Gospodarski sektor DW Reusables d.o.o., Elektrocentar Krznarić, Frigo-Ve d.o.o., RI – bit d.o.o., Kelteks d.o.o., MEP d.o.o., VENTEX d.o.o., Žitoproizvod d.d.

Davatelj financijske potpore

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europski socijalni fond

Sufinanciranje

31.792.709,24 HRK 479.256,90 HRK - POUZ udio

Ciljevi projekta

Cilj projekta je uspostaviti programske i kadrovske uvjete koji će unaprijediti učenje temeljeno na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u sektoru elektrotehnike i računalstva Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac, u svrhu povećanja zapošljivosti i mogućnosti za daljnje obrazovanje. Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora. Broj učenika uskladit će se s potrebama tržišta rada te će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

Ciljane skupine

1. Odgojno-obrazovni radnici (ravnatelji, nastavnici, stručni suradnici i administrativno osoblje)
2. Učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja
3. Odrasli polaznici

Rezultati

Projekt će rezultirati razvojem i modernizacijom strukovnog obrazovanja, povećanjem kvalitete učenja temeljenog na radu što će potaknuti veći interes učenika za strukovna zanimanja i omogućiti stjecanje kompetencija učenika za lakše uključivanje na tržište rada kao i nastavak obrazovanja.

Aktivnosti

1. Uspostava organizacije rada i razvoja RCK
2. Razvoj i unapređenje te provedba redovitoga strukovnog obrazovanja
3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora za provedbu redovitoga strukovnog obrazovanja
4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom