Cjeloživotno slušanje / Lifelong Listening

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

IPA 4.1.2.2.02.01.c09

Lokacija projekta

Grad Zagreb i Grad Zadar

Trajanje projekta

22.08.2013.–21.12.2014.

Nositelj projekta

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb

Partneri

- Pučko otvoreno učilište Zagreb - Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar - Osnovna škola Trnjanska (Zagreb) suradnici: - Dječji vrtić Jarun, - Udruga Sociativa Nova

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond / IPA Komponenta IV

Sufinanciranje

231.441,80 EUR - ukupna vrijednost projekta 196.447,80 EUR - EU sufinanciranje

Ciljevi projekta

Ciljevi zadani u projektu „Cjeloživotno slušanje“, nadovezuju se na cjelokupnu dosadašnju stručnu i projektnu djelatnost Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, i na napore ulagane kroz posljednja dva desetljeća, nadahnute idejom inkluzivnog odgoja i obrazovanja, za moderniziranje i transformaciju ustanove te stvaranje mreže stručne podrške u suradnji sa svim dionicima zainteresiranima za dobrobit osoba s komunikacijskim teškoćama.

Pored roditelja i obitelji djece i mladih s teškoćama, kao naših najbližih suradnika, ova mreža podrške uključivala je nadležna i mjerodavna tijela u područjima socijalne skrbi odgoja i obrazovanja, stručne i akademske partnerske institucije, razne civilne organizacije i inicijative te, svakako, ustanove redovnog sustava odgoja i obrazovanja. Konačni cilj naših zajedničkih nastojanja pružanje je jednakih mogućnosti svakom djetetu i mladoj osobi za ostvarivanje prava na odgoj i obrazovanje u skladu s njegovim ili njezinim potrebama i mogućnostima. Konsenzusom predstavnika navedenih ključnih dionika rodila se i ideja o projektu Cjeloživotno slušanje.

Tragom uspješne suradnje u provedbi projekta „Uši širom otvorene“ (rujan 2010. – rujan 2011.), Centar „Slava Raškaj“ Zagreb i Pučko otvoreno učilište Zagreb partnerski su se uključili u proces osmišljavanja novog projekta temeljenog na konceptu društvenog uključivanja osoba s teškoćama. Prepoznavanjem
potreba osoba s teškoćama vezanih uz sustav redovnog odgoja i obrazovanja, te uključivanjem u partnerstvo predstavnika ovoga sustava Hotelijersko turističke i
ugostiteljske škole Zadar, Osnovne škole Trnjanska (Zagreb), Dječjeg vrtića Jarun (Zagreb), projekt je zadobio svoj konkretan cilj. Suradničkim doprinosom udruge Sociativa Nova, djelatne u području unapređivanja kvalitete socijalnih usluga, postignuta je jasnija kontekstualizacija projektne ideje artikulacijom njezine šire socijalne dimenzije.

Cilj projekta je potpora uključivanju osoba s komunikacijskim teškoćama u redovni obrazovni sustav putem edukacija i razvoja alata za stručnu podršku djelatnicima u redovnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Dakle, ciljna skupina u ovom projektu su odgajatelji, nastavnici, stručni suradnici i stručno osoblje iz vrtića, osnovnih i srednjih škola u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te Zadru i Zadarskoj županiji, a krajnji korisnici su djeca s teškoćama.

Specifični ciljevi
1. priprema i provođenje programa stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu za rad s osobama s
komunikacijskim teškoćama;
2. izrada priručnika i ostalih alata za trajnu podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima: internetska stranica, stručna knjižnica, prilagođena nastavna pisma
za učenje na daljinu;
3. informiranje stručne i opće javnosti o specifičnosti odgojno-obrazovnog rada s osobama s komunikacijskim teškoćama i podizanje svijesti o prednostima
inkluzivnog obrazovanja.

Ciljane skupine
  • odgojitelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, Zadru i Zadarskoj županiji
Rezultati
  • Edukacije provedene u okviru projekta (najveći mjerljivi učinak) u koje je uključeno preko 600 odgojno-obrazovnih djelatnika iz više od 60 ustanova na zagrebačkom i zadarskom području
  • Uspješna suradnja na pripremi i provedbi edukativnih aktivnosti pretočila se i u izradu „Priručnik za rad s osobama s komunikacijskim teškoćama u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu“, kao jedan od alata, izrađenih u okviru projekta „Cjeloživotno slušanje“, s ciljem pružanja stručne podrške djelatnicima redovnog odgojno-obrazovnog sustava u radu s djecom i mladima s komunikacijskim teškoćama, nastao je i Priručnik. Kvaliteti prezentiranog sadržaja pogodovala je činjenica da su autori isti stručnjaci koji su kroz živu komunikaciju sa sudionicima edukacija jasnije identificirali njihove potrebe. Kao najbolji pristup prepoznat je onaj koji se temelji na prikazu slučaja. Smatramo kako upravo zorni prikazi pojedinih slučajeva i situacija u odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom radu s osobama s komunikacijskim teškoćama, čemu služi i DVD-prilog, najučinkovitije ukazuju na ključne momente i potiču čitatelja na pronalaženje najboljih rješenja u vlastitom radu. Priručnik može biti korišten i kao vrijedan alat u odgojno-obrazovnom radu s djecom i mladima s komunikacijskim teškoćama.
Aktivnosti
  • edukacije o odgojno-obrazovnom radu s osobama s komunikacijskim teškoćama,
  • izrada alata za trajnu podršku: opremanje stručne knjižnice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb, izrada i pokretanje internetske stranice za stručnu podršku, pilot-projekt izrade prilagođenih nastavnih pisama kao vida podrške učenicima s komunikacijskim teškoćama kroz učenje na daljinu te izrada ovog priručnika.
  • promotivna događanja usmjerene na senzibilizaciju šire javnosti za potrebe djece i mladih s komunikacijskim teškoćama u Zagrebu i Zadru
  • edukacije provedene u okviru projekta (najveći mjerljivi učinak) u koje je uključeno preko 600 odgojno-obrazovnih djelatnika iz više od 60 ustanova na zagrebačkom i zadarskom području, a kako bi se na najbolji mogući način udovoljilo potrebama ciljane skupine prije samih edukacija bio je proveden anketni upitnik o potrebama i stavovima na 580 ispitanika te je prema njemu skrojen primjereni program usavršavanja. Kvalitetno planiranje i provedba te inicijalne faze, kao i realizacija edukativnih aktivnosti, bili bi nezamislivi bez svesrdnog angažmana provjerenih stručnjaka iz područja komunikacijskih teškoća, predstavnika dviju naših vrhunskih stručnih organizacija – zagrebačkog Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Akademije za razvojnu rehabilitaciju.