Specijalista zaštite na radu

Usavršavanje
Osobne, usluge zaštite i druge usluge

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Uvod u zaštitu na radu i zakonska regulativa, procjena rizika, opasnosti i štetnosti na mjestima rada i ispitivanje radnog okoliša, pregledi i ispitivanja sredstava rada, osposobljavanja iz zaštite na radu, organiziranje i provedba zaštite na radu, evidencije iz zaštite na radu, znakovi sigurnosti i sigurnosne upute, inspekcijski nadzor i dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora, privremena radilišta, zdravstvena zaštita, medicina rada i prva pomoć i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način;
 • Izraditi procjenu rizika;
 • Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru;
 • Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu;
 • Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način;
 • Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima;
 • Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu;
 • Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu;
 • Provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada;
 • Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca;
 • Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih;
 • Obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša;
 • Unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom.

PROGRAM JE NAMIJENJEN ZA:

 • Osobe koje su poslali poslodavci ili ovlaštenici poslodavca, koji zapošljavaju do 49 radnika, koji će sami obavljati poslove zaštite na radu ili će ih povjeriti svom ovlašteniku;
 • Osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do 49 radnika (čl.19. st.3. i čl.20.st.2. Zakona o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14, te čl.2. i čl.3. st. 1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);
 • Osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod onih poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.7., st. 2., čl.8. st.1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);
 • Osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju od 250 do 499 radnika i više od 500 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.8. st 1. i st.2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N.,br.112/14, 43/15 i 72/15);
 • Osobe koje se žele usavršiti za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i zaposliti se na ovim poslovima kod poslodavaca.

Vrsta programa

Usavršavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena minimalno srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju, minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca i liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova specijalista zaštite na radu.

Cijena

3.000,00 kn

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • preslika potvrde poslodavca o radnom iskustvu (najmanje 6 mjeseci)
 • preslika liječničkog uvjerenja medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

250 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati