Edukacija - Održiva uporaba pesticida NAP


NAJAVA TEČAJA “Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima”
održat će se
(primamo predbilježbe)
u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Zagreb , Ulica grada Vukovara 68


UVOD

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) Pučko otvoreno učilište Zagreb, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/14-02/62 URBROJ 525-09/1209-14-8, ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Pučko otvoreno učilište Zagreb je dobilo rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja 01. listopada 2014. godine.

TEČAJ - PROVEDBA EDUKACIJE
Pučko otvoreno učilište Zagreb dobilo je, sukladno priloženom programu izobrazbe i sukladno vrhunskim stručnjacima iz područja izobrazbe koji će sudjelovati u radu s prijavljenim polaznicima izobrazbe, ovlaštenje za izobrazbu u sva tri zakonom definirana modula.
Program edukacije namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom.
Cilj edukacije je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.
Pučko otvoreno učilište Zagreb trenutno je i jedina institucija u gradu Zagrebu koja je ovlaštena za sva tri modula izobrazbe.

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULIMA EDUKACIJE

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija)
U ovaj modul spadaju:
OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje),
TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,((d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)),
PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)
PROFESIONALNI KORISNICI za profesionalnu primjenu potkategorija DDD mjere.


2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)
U ovaj modul spadaju:
Kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači (potkategorije: uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na veliko i malo, prodavači, prodavači i djelatnici u nabavi)


3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)
U ovaj modul spadaju:
Kategorija: savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji (potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji).


NAŠ TIM (ugovoreni i ovlašteni predavači i stručnjaci)
01. prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić
02. Zora Hižman, dipl.ing.agr.
03. Suzana Hajvaz, dipl.ing.agr.
04. Zrinka Pavunić Miljanović, dipl.ing.agr.
05. Gorana Peček, dipl.ing.agr.
06. Tihana Vidaković Jelačić, dipl.ing.agr.
07. Iva Pavlinić Prokurica, dipl.ing.agr.
08. Zdravka Savić, dipl.ing.agr.
09. Zlata Gec, dipl.ing.agr.
10. Zoran Vrhovec, dipl.ing.agr.
11. Tomislav Kos, dipl.ing.agr.
12. Renata Dejanović, dipl.ing.agr.
13. Siniša Marinclin, dipl.ing.agr.
14. Stjepan Rakarec, dipl.ing.agr.
15. Ivan Bašić, dipl.ing.agr.
16. Jasminka Tokić, dipl.ing.agr.
17. Zdenko Karačić, dipl.ing.agr.

Uvjeti za pohađanje edukacije:
• za profesionalne korisnike: - navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno obrazovanje,
• za distributere i odgovorne osobe u tvrtci: - navršenih 18 godina života i završeno minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje - u skladu s odredbama Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Potrebna upisna dokumentacija:
• rodni list,
• osobna iskaznica,
• svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju.
U slučaju da troškove edukacije snosi tvrtka u kojoj je polaznik zaposlen, kod upisa je potrebno dostaviti i narudžbenicu tvrtke.

Obveznici edukacije (kandidati) prijavljivat će se prijavnicom koja će biti dostupna na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i na internetskim stranicama ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe (u izradi), kao i u svim ispostavama Savjetodavne službe.
Svi obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenoga 2015.
Izobrazbu će, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede, provoditi 17 ovlaštenih predavača Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, organiziranih u timove, na cijelom području Republike Hrvatske.
Potrebita mehanizacija (prskalice i sl.) POU Zagreb će koristiti opremu od Voćarski Centar- Ivković d.o.o, Savska 183, Zagreb i OPG Frane Ivković (voćnjak Velika Mlaka).

Obavijesti o edukaciji
Najava edukacije u sklopu provedbe izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.

Cjenik i plaćanje
CIJENA TEČAJA za sva polaznike trenutno je najpovoljnija u županiji iznosi s uključenim PDV-om:
1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija)
Cijena po polazniku za 15 sati je 380,00 kn 
U cijenu su uključene slijedeće naknade:
a) naknada za provedbu osnovne izobrazbe = 300,00 kn
a) naknada za provedbu ispita = 50,00 kn
c)naknada za izdavanje indetifikacijske iskaznice = 30,00 kn

2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)
Cijena po polazniku za 15 sati je 500,00 kn
3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)
Cijena po polazniku za 15 sati  600,00 kn
TROŠAK POLAGANJA ISPITA za sve module polaznika je isti za sve polaznike u Republici Hrvatskoj i iznosi: 50,00 HRK. Iznos je propisan je Pravilnikom o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (NN 38/2013)

Dokumenti
Prijavnica za izobrazbu
Bit će u sklopu http://www.mps.hr/default.aspx?id=9182
Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_269.html
Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_142_3012.html
Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida
http://www.mps.hr/UserDocsImages/BILJNO%20ZDRAVSTVO/HR-NAP.pdf
HR-Prijevod Direktive 2009-128-EZ
http://www.mps.hr/UserDocsImages/HR-Prijevod%20Direktive%202009-128-EZ.pdf

Program izobrazbe
(osnovni i dopunski)
ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA
ZA PROFESIONALNE KORISNIKE/CE, DISTRIBUTERE/KE I SAVJETNIKE/CE
možete pogledati ovdje...

Publikacije

PRIRUČNIK ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRIMJENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Na jednom mjestu objedinjeno je nastavno gradivo predviđeno za izobrazbu u skladu s
Prilogom I. Direktive 2009/128/EZ. 
Priručnik je namijenjen svim korisnicima sredstava za zaštitu bilja, distributerima sredstava za zaštitu
bilja, savjetnicima u prodaji sredstava za zaštitu bilja i savjetnicima u proizvodnji hrane.

  

Trajanje programa: 15 školskih sati
Voditelj programa: Petar Ćurčić, prof.
Kontakt:                                        095/6003008