Pristup informacijama

Pristup informacijama:

      Zahtjev za pristup informacijama
      Zahtjev za ponovnu upotrebu informacije
      Zahtjev za dopunu informacije
      Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Akti Učilišta:

      Statut
      Odluka o načinu nastavanja i završavanja obrazovanja za polaznike koji su imali prekid u školovanju
      Poslovnik o radu Stručnog vijeća
      Poslovnik o radu Upravnog vijeća 
    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta POUZ-a
    Plan i program osposobljavanja radnika za rad na siguran način
    Odluka o donošenju popisa radnih mjesta na kojima se koriste osobna zaštitna sredstva...
    Odluka o dopuni Plana i programa poslovanja za 2017.

 

 

 

 


Izvješća i planovi:

      Plan za 2017.
      Financijski plan 2017.
      Strateški plan 2015.2020.
      Plan savjetovanja s javnošću
    GPP 2016/2017
    Godišnje izvješće
    Revizorsko izvješće
    Odluka o usvajanju izvješća revizora

 

Rad kolegijalnih tijela:

      Obavijest o prisustvovanju javnosti
      Zapisnik nastavničkog vijeća
      Poziv na sjednicu upravnog vijeća

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zakoni:

      Zakon o ustanovama
      Zakon o pučkim otvorenim učilištima
      Zakon o obrazovanju odraslih
      Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
      Zakon o upravnim pristojbama